ประชุมลูกบ้าน โครงการ 11 เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลประจำโครงการ